PHOTO GALLERY  |   ΝΕΑ  |   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |   ENGLISH

Ανακοινώσεις - Δελτία τύπου

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
15/09/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3316/05
 
 
Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, λαμβάνοντας υπόψη
α) τις διατάξεις των άρθρων 106 επ. και 209 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
β) τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 περ. θ΄ του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22.2.2005) που προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5.8.2008), καθώς και του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 3316/2005
γ) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4.9.2009)
δ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 14095/ΕΥΔ&ΠΤΣ 846/30.3.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ε) την από 17.9.2009 Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης (“Grant Agreement” μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 για τη χρηματοδότηση του έργου με κωδικό ΧΜ ΕΟΧ EL0025 και τίτλο: «Περιβαλλοντική αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. περιοχής «Γερακίνα» Παλαιάς Φώκαιας Αττικής» και, ειδικότερα, το άρθρο 3.1 παρ. 2, το άρθρο 3.8, καθώς και το Παράρτημα Ι (Grant Offer Letter) της ως άνω Σύμβασης
στ) τις διατάξεις της υπ’αριθμ.41504/ΕΥΘΥ1904/28.8.2009 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1859/Β)
ζ) το υπ’ αριθ. πρωτ. 15047/ΕΥΔ&ΠΤΣ 934/8.4.2010 έγγραφο της ΕΥΔ & ΠΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
η) η υπ’αριθμ. 180/2009 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή υποβλήθηκε με το υπ’αριθμ. 4561/10.12.2009 έγγραφο στην Περιφερειακή Διοίκηση Ανατολικής Αττικής 
 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
 
Κατάλληλους οικονομικούς φορείς σε συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 3316/05, που προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 15 του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α) και παρατάθηκε η ισχύς της με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α), για την ανάθεση της εκπόνησης οριστικής μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη του έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας» και της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. για την ανάθεση του έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης, με προεκτιμώμενη κατ’ αποκοπήν αμοιβή 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 
Ειδικότερα, η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και διαδικασίες:
 
1.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο αποτελεί η εκπόνηση της οριστικής μελέτης για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του ανενεργού ΧΑΔΑ της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, επιφανείας 100 περίπου στρ., ο οποίος βρίσκεται στη θέση «Γερακίνα» (εφεξής: η «Μελέτη»), καθώς και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ & ΦΑΥ του έργου. Για τον ΧΑΔΑ έχει ήδη εκπονηθεί η Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής αποκατάστασης και έχει εκδοθεί η άδεια αποκατάστασης από την αρμόδια ΔΙΠΕΧΩ. Η Μελέτη θα πρέπει να εκπονηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές παρομοίων έργων και, συγκεκριμένα, λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων ρυθμίσεων:
ü Της Εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ 19/ΟΙΚ 135977/5051/14-12-2005 «Πρότυπες οριστικές μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)»
ü Της Εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 109974/3106/22-10-04 «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ».
ü Της Εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 123067/10.2.2004, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή - Μεταφορά - Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων.
ü Της Εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 103731/1278/5.5.04, Ορθή Επανάληψη 13.5.2004  «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
ü Των διατάξεων του ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ü Των διατάξεων της ΚΥΑ 114218/17.11.1997: «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερών αποβλήτων» (ΦΕΚ 1016/Β).
ü Των διατάξεων της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 3010/2002» (ΦΕΚ 1022/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ü Των διατάξεων της ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909/Β).
ü Των διατάξεων της ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 383/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ü Των διατάξεων της ΚΥΑ 29407/3508/16.12.2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων». (ΦΕΚ 1572/Β).
ü Των διατάξεων του π.δ. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ αυτού (Προδιαγραφές).
ü Των ισχυουσών προδιαγραφών για τις κατηγορίες μελετών που αναφέρονται κατωτέρω υπό 3.3.
1.2 Η Μελέτη θα διαρθρωθεί επί τη βάσει των ακόλουθων πέντε (5) αξόνων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εφαρμογής (Project Implementation Plan) του έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης του ανενεργού Χ.Α.Δ.Α. της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, το οποίο (Πρόγραμμα) έχει εγκριθεί από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ EL0025:
α) Ειδικά χαρακτηριστικά του Χ.Α.Δ.Α., όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης (site characteristics).
β) Εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου (hazard assessment).
γ) Οριστική μορφή των εργασιών περιβαλλοντικής αποκατάστασης (final form of remedies).
δ) Προτάσεις για τη μελλοντική χρήση του χώρου (proposals of future site use).
ε) Παραρτήματα της μελέτης, στα οποία θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά η μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης, χάρτες, τοπογραφικά και άλλα διαγράμματα και τεχνικά σχέδια, φωτογραφικές απεικονίσεις του χώρου αποκατάστασης και της ευρύτερης περιοχής κ.ά. (annexes).
1.3 Η πλήρης μελέτη, μετά των τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ & ΦΑΥ, θα υποβληθεί στην Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας (εφεξής: η «Αναθέτουσα Αρχή») σε δύο (2) έντυπα αντίγραφα και σε ψηφιακή μορφή (CD ή DVD).
1.4 Η μέγιστη προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
1.5 Για την σύνταξη της οριστικής μελέτης θα χορηγηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσφατο τοπογραφικό υπόβαθρο της περιοχής (οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση σε κλίμακα 1:1.000, με ένταξη στο κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ 87).
 
2.    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί κατά 50% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.
 
3.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ και ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης έχουν:
α)     Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε τομέα, στον οποίο εμπίπτει το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας (βλ. ειδικότερα Σημείο 3.3 της παρούσας)
β)     Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που διαθέτουν αντίστοιχα προσόντα, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Πρόταση.
Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:
Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα (1) μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Σημείο 3.3 της παρούσας, με την προϋπόθεση να συμμετέχει με ποσοστό άνω του 60% στην υλοποίηση του Έργου.
Κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια αιτήσεις συμμετοχής. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία αιτήσεις συμμετοχής, αποκλείονται από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και μαζί με αυτούς και οι αιτήσεις συμμετοχής, στις οποίες συμμετείχαν.
3.2 Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι:
        α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
        β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
        γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή.
3.3 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:
        α) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν μελετητικά πτυχία στις κατηγορίες μελετών:
·    07 των ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών,
·    09 των ΗΛΜ μελετών,
·    10 των συγκοινωνιακών μελετών,
·    13 των υδραυλικών μελετών,
·    18 των χημικοτεχνικών μελετών,
·    21 των γεωτεχνικών μελετών και
·    27 των περιβαλλοντικών μελετών
        β) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ και στη σύνταξη σχετικών τευχών δημοπράτησης.
 
4.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
4.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου, Τ.Κ. 19013 Παλαιά Φώκαια). Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο εάν υποβληθούν το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Κοινότητας (www.palaiaphokaia.gr), ήτοι μέχρι 30/09/2010. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών. Όσες αιτήσεις υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους θα αξιολογηθούν, εφόσον παραληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων.
4.2 Για ερωτήματα σχετικά με την παρούσα αναγγελία και την εδώ προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου, 19013 Παλαιά Φώκαια). Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Μάρκος Πίρκολος, τηλεφωνικό κέντρο 15325, Φαξ: 22910-36260.
4.3 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να έχουν, κατόπιν σχετικής αίτησής τους που κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, πρόσβαση στο περιεχόμενο του Φακέλου του Έργου που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή. Η χορήγηση αντιγράφων του Φακέλου του Έργου θα λαμβάνει χώρα, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή εύλογο αντίτιμο ύψους 20 ευρώ.
4.4 Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακριβή στοιχεία του ενδιαφερόμενου και του νομίμου εκπροσώπου του, καθώς και σχετικά στοιχεία επικοινωνίας και να συνοδεύονται από:
·         Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος:
(α)      Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, εφόσον αυτό απαιτείται για την άσκηση της δραστηριότητάς του.
(β)      Δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο σημείο 7 (απαιτείται αναλυτική καταγραφή στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης). Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υποβάλλεται για τον νόμιμο εκπρόσωπο (π.χ. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε., Διαχειριστή σε περίπτωση Ε.Π.Ε. και εταίρους σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε.).
(γ)      Δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό, ούτε έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικό συμβιβασμό.
(δ)      Είναι φορολογικά ενήμερος.
(ε)      Είναι ασφαλιστικά ενήμερος.
και
·         Επικυρωμένα αντίγραφα των ζητούμενων μελετητικών πτυχίων ως στοιχείων τεκμηρίωσης της πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής.
·         Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το εδώ περιγραφόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία και συγκεκριμένα τα έτη 2008, 2009 και 2010 με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του ενδιαφερομένου σε αυτό, συνοδευόμενα από οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την ορθή εκτέλεση τους.
4.5 Επιπλέον, οι αιτήσεις θα συνοδεύονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού από Τεύχος Πληροφοριακών Στοιχείων του ενδιαφερόμενου, το οποίο θα περιλαμβάνει:
(Ι) Περιγραφή των παραδοτέων, μετά των περιεχομένων αυτών, καθώς και όλων των εργασιών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην προσφορά του.
(ΙΙ) Την οικονομική του προσφορά προς συμμετοχή στη διαπραγμάτευση, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκτέλεση του Έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(IΙΙ) Τον χρόνο εκτέλεσης του πλήρους συμβατικού αντικειμένου,
(ΙV) Στοιχεία όπως δομή, οργάνωση, δραστηριότητες, στελέχωση, εξοπλισμός, τυχόν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, ασφάλισης μελετών, και ό,τι άλλο κρίνει σκόπιμο ο Προσφέρων προς τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας.
4.6 Για την υποβολή και την αξιολόγηση της αίτησης δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
 
5.    ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
5.1 Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων – Διαπραγμάτευσης (εφεξής: η «Επιτροπή») που θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΤΜ. ΤΥΔΚ της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη της αξιολόγησης των αιτήσεων, της εισήγησης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας για την επιλογή υποψηφίων που θα κληθούν σε διαπραγματεύσεις, της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων. Τέλος, η Επιτροπή συντάσσει για κάθε ενέργειά της Πρακτικά και εισηγείται προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας για την κατακύρωση της Σύμβασης.
5.2 Από την διαδικασία αξιολόγησης θα προκύψουν τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι για διαπραγμάτευση, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων με τα νόμιμα προσόντα.
5.3 Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
i.       Διαδικασία ελέγχου της συνδρομής στο πρόσωπο των υποψηφίων του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία και της πλήρωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
ii.   Αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου επί τη βάσει του περιεχομένου του Τεύχους Πληροφοριακών Στοιχείων που έχει υποβάλει με την αίτησή του.
Για την ως άνω αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
α) Η πληρότητα και η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης και της περιγραφής των παραδοτέων.
β) Η δομή, η οργάνωση, η στελέχωση της ομάδας μελέτης, ο εξοπλισμός, οι τρόποι διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ενδιαφερομένου.
γ) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του πλήρους συμβατικού αντικειμένου.
δ) Η οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου.
5.4 Η υποβολή αίτησης ουδεμία υποχρέωση δημιουργεί στην Αναθέτουσα Αρχή για την αποδοχή αυτής. Περαιτέρω, ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης γεννάται στο πρόσωπο των προσώπων που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για οποιαδήποτε αιτία.
 
6.    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
6.1 Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων ενδιαφερομένων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής και σχετικής απόφασης του Προέδρου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, η Επιτροπή θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε κάθε έναν εκ των επιλεγέντων υποψηφίων για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σε ορισμένο τόπο και χρόνο.
6.2 Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης αποτελούν α) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και β) ο απώτατος και, ταυτοχρόνως, αξιόπιστος χρόνος εκτέλεσης του πλήρους συμβατικού αντικειμένου και η συνολική αμοιβή του αναδόχου.
6.3 Με το πέρας της διαπραγμάτευσης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται όπως υποβάλλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής άμεσα και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης, δεσμευτική και οριστική έγγραφη προσφορά ως προς τα αντικείμενα της διαπραγμάτευσης.
6.4 Η Επιτροπή, αφού λάβει όλες τις έγγραφες προσφορές των υποψηφίων ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής των εν λόγω προσφορών, τις αξιολογεί και εισηγείται την ανάθεση της Σύμβασης στον υποψήφιο, η προσφορά του οποίου θα συνδυάζει τη χαμηλότερη αμοιβή και το συντομότερο και, ταυτοχρόνως, αξιόπιστο χρόνο ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου.  Οι συντελεστές βαρύτητας των ως άνω κριτηρίων ανάθεσης της Σύμβασης είναι οι ακόλουθοι:
- Ύψος οικονομικής προσφοράς: 30%
- Χρόνος ολοκλήρωσης συμβατικού αντικειμένου: 70%
 
7.    ΥΠΟΓΡΑΦΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1 Το αποτέλεσμα της διαδικασίας και η ανάθεση της σύμβασης θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, Παλαιάς Φώκαιας, καθώς και από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
7.2 Με την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ύψους 1.830,00 €. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των οικείων κρατών – μελών το δικαίωμα αυτό.
7.3 Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου θα προβλέπεται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί και θα συνδέεται με τα παραδοτέα.
7.4 Το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα ανακοινωθεί με σχετική καταχώριση στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
 
Παλαιά Φώκαια, 15/09/2010
 
Ο Πρόεδρος